SIJBRAND GRUNSTRA FONDS

Beleidsplan

voor de jaren 2022 t/m 2027 van de “Stichting Sijbrand Grunstra Fonds” ( v/h Stichting Fonds Grunstra)

Inleiding
De stichting werd opgericht op 23 augustus 2004 onder de naam “Stichting Grunstra Fonds“, welke naam in 2006 na het op 17-jarige leeftijd overlijden van de zoon van de oprichter de heer Harmen Grunstra, werd gewijzigd in “Stichting Sijbrand Grunstra Fonds“.
Aanvankelijk werd de stichting opgericht om de beide zonen van het gezin van Harmen en Jettina Grunstra – van der Wal te laten ervaren en te leren op welke wijze het beschikbaar hebben en stellen van een deel van het familievermogen een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van kerkelijk, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende activiteiten, mits de stichting niet het particulier belang van bepaalde personen dient. Hiermee beoogt de stichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemene nut te dienen.

Missie
De stichting ziet het tot haar taak steun te geven – en de naam van “Sijbrand Grunstra” te verbinden - aan activiteiten in overeenstemming met haar doelstelling.

Visie
De stichting wil op kleinschalige wijze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving in zowel Nederland als ook in kwetsbare gebieden buiten Nederland. Bij, voor de stichting, grotere projecten wordt gestreefd naar een aansluiting met activiteiten, die samenhangen met het welzijn van kwetsbare kinderen en/of een bijdrage leveren aan de mogelijkheden van de gezondheidszorg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden van de stichting zijn er op gericht om tegen de laagst mogelijke kosten de doelstelling te realiseren. Met de informatieverstrekking over het leveren van bijdragen door de stichting zal terughoudend worden omgegaan. De werkzaamheden en de informatieverstrekking mogen niet het specifieke doel hebben om de naamsbekendheid van Sijbrand Grunstra, en het naar hem genoemde fonds, te vergroten.

Fondswerving
Gedurende de jaren 2004 t/m 2008 werd ieder jaar € 10.000 als schenking ontvangen van de oprichter. Tot en met 2012 werd in het kader van de doelstelling ruim € 19.000 aan donaties uitgekeerd. Per ultimo 2020 resteert nog een vermogen van rond € 21.000 (na verrekening van het saldo rente minus kosten plus schenkingsrecht ad € 4565). Uitgangspunt van het bestuur is dat de stichting ter nagedachtenis aan Sijbrand, de zoon van de oprichter, blijft bestaan. Daartoe zal als beleid gelden om in de komende 10 jaar, over die periode gemiddeld, jaarlijkse bijdragen te doen aan activiteiten ter grootte van het saldo aan rente minus kosten, plus circa 9% van het per ultimo 2020 aanwezige vermogen, zodat na genoemde periode een vermogen resteert van circa € 3.000.

Beheren vermogen
Het beheer van het vermogen zal bestaan uit het aanhouden van een bankrekening met daaraan gekoppeld een spaarrekening. Er zal geen gebruik worden gemaakt van beleggingsinstrumenten, anders dan het aanhouden van rentedragende posities.

Besteding vermogen
In de afgelopen jaren zijn grotere en kleinere bijdragen gedaan aan activiteiten, die passen binnen de doelstelling. Te noemen zijn o.a. :

 • Beatrix Kinderziekenhuis Groningen
 • bijdrage voor aankoop röntgenapparatuur stichting gezondheidszorg op Vlieland
 • project voor straatkinderen Gogabis in Namibie via ROC De Friese Poort
 • project voor kansarme kinderen in Ethiopie (Gondar) via ROC Friesland College
 • helpen herstellen van orkaanschade in de Dominicaanse Republiek (via World Servants)
 • Hervormde Gemeente Bolsward voor de aankoop van geluidsapparatuur
 • stichting Vrienden Beatrix Kinder Ziekenhuis Groningen
 • Stichting STOP Hersentumoren
 • Prins Bernard Cultuur Fonds
 • Stadsfanfare Bolsward
 • Stichting Fryske Molen
 • hulp aan Oekraine
 • kleding Oekranische vluchtelingen


Toekomstvisie
De voorzitter/ oprichter had, in het kader van nieuwe fondswerving, het bestuur meegedeeld dat hij voornemens was na ommekomst van de periode van 10 jaar in 2022 zijn zoon Jelle als opvolger te benoemen. Nadien is deze benoeming voor 5 jaren uitgesteld tot 2027. Dit houdt tevens in, dat er naar zal worden gestreefd dat voor dat moment vanuit de familie Grunstra nieuwe schenkingen zullen worden gedaan aan de stichting, teneinde ook in de verre toekomst de gedachtenis aan Sijbrand in ere te houden.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 24-09-22.