SIJBRAND GRUNSTRA FONDS

Het fonds

Bestuur

 • Harmen S. Grunstra; voorzitter
 • Mieke Mulder - Hiemstra; lid
 • bestuur ontvangt geen financiele - of materiele vergoeding voor de werkzaamheden
 • er zijn geen personeelsleden in dienst

contact

 • harmengrunstra@hotmail.com

 

De balans opgesteld door KPMG Meijburg over 2021
omvat:


ACTIVA

 • vlottende activa 21.033,--

PASSIVA

 • voorzieningen 21.033,--
 • schulden 0,--

Staat van Baten en Lasten

 • kosten: bank en website 83,34 + 60,50 = 143,84
 • bestuurskosten: geen
 • toegekende bijdrage Pr.Bernard Cukltuurfonds 7,50
 • inkomsten: rente bank 2,13
 • overige inkomsten: geen

toelichting op staat van Baten en lasten

In het Corona-jaar 2021 zijn er geen besluiten genomen om te komen tot een bijdrage aan derden.